Υπηρεσίες

Ιδιώτες

 • Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων.
 • Σύνταξη Φορολογικών Εντύπων Φυσικών Προσώπων.
 • Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων φορολογουμένων στις Η.Π.Α.
 • Φορολογικές Συμβουλές και παρακολούθηση της φορολογικής θέσης Φυσικών Προσώπων.
 • Εκπαιδευτικά Μαθήματα.
 • Διαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων.
 • Συμβουλές επί νέων τραπεζικών συμβάσεων και προϊόντων.

Περισσότερα....

Επιχειρήσεις

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Ίδρυση Εταιρειών.
 • Διαπραγμάτευση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.
 • Προσωρινή κάλυψη της θέσης του CFO.
 • VAT Refund και μείωση εξόδων.
 • Διαπραγμάτευση Δανειακών Συμβάσεων και συμβουλές επί νέων τραπεζικών συμβάσεων και προϊόντων.
 • Διοικητική Πληροφόρηση (M.I.).
 • Σύνταξη Φορολογικών δηλώσεων, 5ετής Φορολογικός Σχεδιασμός, φορολογικές συμβουλές και παρακολούθηση της φορολογικής θέσης των Επιχειρήσεων.
 • Νέοι Τραπεζικών Λογαριασμών.
 • Εταιρική Διακυβέρνηση.
 • Ρευστοποιήσεις.
 • Εξωπορισμός Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών.

Περισσότερα....

Χρηματοοικονομικά Προϊόντα

 • Χρηματοοικονομικές Συμβουλές.
 • Διαχείριση Κινδύνων.
 • Αποτελεσματική Διαχείριση Κεφαλαίων.
 • Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών και Χρηματοοικονομικός ανασχεδιασμός.
 • Σχεδιασμός Τιτλοποίησης Απαιτήσεων.
 • Σχεδιασμός πώλησης απαιτήσεων.
 • International Factoring.
 • Μείωση Χρηματοοικονομικού κόστους.
 • Αποτελεσματική Διαχείριση των Ταμειακών Ροών.
 • Διαχείριση Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού (ALM).
 • Επιμερισμός Εξόδων σε Υπηρεσίες και Προϊόντα (Cost Allocation).

Περισσότερα....

Συνδρομές • Σύνταξη Φορολογικών Δηλώσεων


 • Ετήσια Συνδρομή
 • Φορολογικά Έντυπα (E1, E2, E3, E9)
 • Επιπλέον Φορολογικά Έντυπα (αυτής της μορφής).
 • Μεταφερόμενη σε τρίτο υπηρεσία.
 • Πρόσθετες Παροχές

 • 3 ετής φορολογικός σχεδιασμός .
 • Δωρεάν ώρες εκπαίδευσης, Συμβουλευτικές, Επενδυτική Ενημέρωση κ.λ.π. (Μεταφερόμενες).
 • Έκπτωση σε προιόντα που απευθύνονται σε φυσικά πρόσωπα. (πόθεν έσχες, περιουσιόλογιο κ.λ.π.) .
 • Έκπτωση σε υπηρεσίες που αφορούν την εταιρεία του συνδρομητή.
 • Μηνιαία ενημέρωση της φορολογικής θέσης του συνδρομητή (email ή SMS).
 • Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση.
 • Ιστορικότητα.
 • Silver

 • €60 + ΦΠΑ
 • 2
 • Εκπτ. 10%
 • Ναι
 • ...

 • -
 • 1
 • 10%
 • 10%
 • -
 • -
 • Ναι
 • Εγγραφή
 • Gold

 • €120 + ΦΠΑ
 • 3
 • Εκπτ. 20%
 • Ναι
 • ...

 • -
 • 2
 • 15%
 • 15%
 • Ναι
 • Ναι
 • Ναι
 • Εγγραφή
 • Premium

 • €200 + ΦΠΑ
 • Όλα
 • Εκπτ. 30%
 • Ναι
 • ...

 • Ναι
 • 4
 • 25%
 • 25%
 • Ναι
 • Ναι
 • Ναι
 • Εγγραφή

Η Εταιρία

Η εταιρία ιδρύθηκε το 2016 από τον Θεοκράτη Τσαλπαρό. Η Optimum συμπικνώνει εμπειρία πολλών ετών στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων, στην εξεύρεση λύσεων αλλά και στην αναγνώριση ευκαιριών δημιουργώντας κιόλας τις προϋποθέσεις εκμετάλλευσης τους. Οι δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από την συνεργασία της Optimum με τους πελάτες της οδηγούν στην βελτίωση της επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής τους κατάστασης.

Σε μία περίοδο που οι αλλαγές σε δομές, αντιλήψεις και συμπεριφορές είναι και θα εξακολουθήσουν να είναι συνεχείς, η O.I.F.S. έρχεται μέσα από μία σειρά ολοκληρωμένων λύσεων να ενισχύσει την προσπάθεια των πελατών της να σχεδιάσουν το μέλλον και έτσι να αυξήσουν και να συντηρήσουν τα κεφάλαια τους.